Home / Organizacja / Regulaminy / REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

 

1.    Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwany dalej Oddziałem, jest integralną częścią Towarzystwa. Dla realizacji celów wynikających ze Statutu Towarzystwa i postanowień niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa  posługuje się regulaminami i instrukcjami szczegółowymi.

Głównym zadaniem Oddziału jest reprezentowanie Towarzystwa w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich podczas Święta Pułku, świąt państwowych i spotkań rocznicowych oraz innych sytuacjach wymagających obecności umundurowanej asysty.

Rola wychowawcza Oddziału polega na kształtowaniu postaw patriotycznych oraz dbaniu o rozwój fizyczny i intelektualny członków, a także wspieraniu i uczestniczeniu w przedsięwzięciach, których celem jest krzewienie tradycji jazdy polskiej oraz historii oręża polskiego.

Oddział składa się z pododdziałów. Każdy z nich posiada wewnętrzny zestaw instrukcji i regulaminów precyzujących zasady działania, ubioru i wyszkolenia członków pododdziału. Regulaminy i instrukcje są wprowadzane w życie rozkazem Komendanta.

2.    Członkostwo w Oddziale:
2.1.    Członkiem Oddziału, zwanym dalej “ułanem”, może zostać pełnoletni mężczyzna, który spełnił następujące warunki:
–    jest członkiem Towarzystwa,
–    został zarekomendowany przez pełnoprawnego członka Oddziału,
–    odbył dwunastomiesięczny staż kandydacki (o przyjęciu na staż decydują członkowie pododdziału zwykłą większością  głosów pod nieobecność zainteresowanego, przy zachowaniu kworum wynoszącego 51%). W trakcie jego trwania wykazał się odpowiednią postawą i zaangażowaniem w pracę pododdziału oraz zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby,
–    pomyślnie zdał egzamin z wyszkolenia kawaleryjskiego i wiedzy o Pułku,
–    po zakończeniu stażu został zaakceptowany przez członków pododdziału większością 3/4 głosów (kworum j.w.),
–    poddał się ceremonii zaprzysiężenia.
2.2.    “Ułan” może zostać pozbawiony swoich praw na czas określony lub wydalony z Oddziału w przypadku nieprzestrzegania regulaminów i zasad przyjętych w Oddziale. Może również zawiesić swą działalność na okres do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy) jeśli nie jest w stanie wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków. Decyzję o pozbawieniu praw lub wykluczaniu z pododdziału lub zawieszenie działalności na okres dłuższy niż rok podejmują pozostali członkowie większością 3/4 głosów, przy kworum wynoszącym 51 %.
2.3.    Członkiem zasłużonym może zostać osoba zasłużona dla Oddziału, której członkowstwo zostało zaakceptowane większością 3/4 głosów, przy zachowaniu kworum wynoszącego 51% wszystkich członków Oddziału. Członek honorowy nie korzysta z praw i nie podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu, jednocześnie akceptuje zasady funkcjonowania Oddziału i dyscypliny. Ma prawo występowania w mundurze na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Mundurowym.

3.    Prawa i obowiązki członka Oddziału:
3.1.     Obowiązki “ułana”:
–    znać i przestrzegać regulaminy obowiązujące w Oddziale,
–    dbać o sprzęt i wyposażenie powierzone mu w użytkowanie (jest za nie odpowiedzialny materialnie), systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych,
–    realizować cele Towarzystwa,
–    podporządkować się poleceniom przełożonych,
–    dbać o dobre imię Towarzystwa i Oddziału,
–    dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas trwania pokazów i treningów,
–    sumiennie wywiązywać się z powierzonych mu obowiązków.
Obowiązki kandydatów są tożsame z obowiązkami pełnoprawnych członków Oddziału.
3.2.     Prawa “ułana”:
–    występować w mundurze na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Mundurowym,
–     wypowiadać się w kwestiach dotyczących funkcjonowania Oddziału,
–    korzystać ze sprzętu i wyposażenia stanowiącego majątek Oddziału,
–    uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Oddział,
–    wybierać i odwoływać Komendanta,
–    wybierać i odwoływać dowódcę pododdziału,
–    rekomendować kandydatów na członków i podejmować decyzję o ich przyjęciu do Oddziału.

4.    Na czele Oddziału stoi Komendant wybierany przez członków Oddziału na trzyletnią kadencję większością 3/4 głosów, przy zachowaniu kworum wynoszącego 51 %. Komendantem może zostać jedynie osoba zaakceptowana przez Zarząd. Przed upływem kadencji Komendant może zostać zwolniony na wniosek Zarządu Towarzystwa lub 1/2 członków Oddziału. Decyzja o odwołaniu z funkcji zostaje podjęta większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym (kworum 75%) i winna być zaakceptowana przez Zarząd.
Prawa i obowiązki Komendanta:
–    reprezentuje Oddział wobec władz Towarzystwa odpowiadając przed nimi za całość działań Oddziału,
–    pełni obowiązki dowódcy,
–    dba o poziom wyszkolenia „ułanów” oraz prezentowaną przez nich postawę,
–    odpowiada za właściwe gospodarowanie majątkiem Towarzystwa użytkowanym przez Oddział,
–    wybiera i odwołuje funkcyjnych Oddziału oraz decyduje o ich kompetencjach,
–    decyduje o nagrodach i karach,
–    zatwierdza wybór dowódców pododdziałów.

5.    Na czele pododdziału stoi dowódca wybierany na trzyletnią kadencję większością 3/4 głosów członków pododdziału, przy zachowaniu kworum wynoszącego 51 %. Dowódcą pododdziału może zostać jedynie osoba zaakceptowana przez Komendanta. Przed upływem kadencji dowódca pododdziału może zostać zwolniony na wniosek Zarządu Towarzystwa, Komendanta lub 1/2 członków pododdziału. Decyzja o odwołaniu z funkcji zostaje podjęta większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym (kworum 75%) i winna być zaakceptowana przez Komendanta.
Prawa i obowiązki dowódcy pododdziału:
–    reprezentuje pododdział wobec Komendanta oraz władz Towarzystwa odpowiadając przed nimi za całość działań pododdziału,
–    dba o poziom wyszkolenia „ułanów” oraz prezentowaną przez nich postawę,
–    odpowiada za właściwe gospodarowanie majątkiem Towarzystwa i Oddziału użytkowanym przez pododdział,
–    wybiera i odwołuje funkcyjnych pododdziału oraz decyduje o ich kompetencjach.

6.    Dyscyplina:
6.1.     Dyscyplina w Oddziale polega na dobrowolnym i świadomym podporządkowaniu się obowiązującym zasadom. Osoby łamiące te zasady mogą zostać karnie wydalone (patrz p. 2.2.).
6.2.     Za utrzymanie dyscypliny odpowiedzialni są wszyscy członkowie Oddziału, a w szczególności funkcyjni, dowódcy pododdziałów i Komendant, który ma prawo ukarać ułana za nieprzestrzeganie regulaminów.
6.3.     Za zachowanie oraz szkolenie podstawowe kandydatów na członków (znajomość i przestrzeganie regulaminów) odpowiadają członkowie wprowadzający oraz dowódcy pododdziałów.
6.4.     Podczas wystąpień uroczystych, pokazów itp. obowiązuje zasada, w myśl której wydane przez przełożonego polecenie należy bezzwłocznie i bezdyskusyjnie wykonać. Jeśli prawidłowość polecenia budzi wątpliwości (np. co do zgodności z prawem lub zasadami bezpieczeństwa) “ułan” ma prawo odmówić wykonania rozkazu.
6.5.     Członkowie Oddziału powinni stanowić wzór uczciwości, kultury i odpowiedzialności oraz poszanowania symboli religijnych, narodowych i wojskowych.

7.    Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Oddziału odbywa się w drodze głosowania jawnego. W uzasadnionych przypadkach na wniosek co najmniej jednego pełnoprawnego członka Oddziału, może zaistnieć odstępstwo od tej zasady. Głosowanie zarządza i prowadzi Komendant lub osoba go zastępująca. Uchwały są zatwierdzane zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum wynoszącego 51 % pełnoprawnych członków Oddziału. W głosowaniu nie uczestniczą kandydaci. W szczególnych sytuacjach, gdy głosy rozłożą się równomiernie, rozstrzyga zdanie Komendanta. Przepis dotyczy analogicznie pododdziałów.

8.    Postanowienia końcowe:
8.1.    Na czas trwania imprezy (np. defilady) w szeregi Oddziału mogą zostać włączone osoby lub grupy osób nie będące jego członkami. Zobowiązane są one do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku grup zorganizowanych osobą odpowiedzialną jest ich przełożony działający w porozumieniu z Komendantem Oddziału lub osobą go zastępującą.
8.2.     O zmianach w brzmieniu Regulaminu Funkcjonowania należy poinformować na najbliższym zebraniu Zarząd, od którego decyzji zależy ostateczne ich zatwierdzenie.
8.3.     Pododdziały jako zwarta grupa w mundurach organizacyjnych mogą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć komercyjnych (np. filmach, pokazach dla firm etc.) wyłącznie za wiedzą Komendanta. Pieniądze uzyskane w ten sposób, powinny zostać wykorzystane do realizacji celów działania Towarzystwa i Oddziału.
8.4.    Po zapoznaniu się z brzmieniem niniejszego Regulaminu, członkowie Oddziału potwierdzają ten fakt na piśmie.

 

 
Share this page