Home / Dane osobowe

 

Informujemy, że Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 9,
reprezentowana przez prezesa Towarzystwa,
jest administratorem danych osobowych dla potrzeb realizacji celów
wynikających z natury i działalności statutowej stowarzyszenia.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Dane są przetwarzane przez okres uwarunkowany i wynikający z realizacji celów.

Szczegółowych informacji na temat przetwarzanych danych
udzieli Pani/Panu administrator.
Najlepiej kontaktować się na adres poczty elektronicznej: towarzystwo@15pu.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do przenoszenia danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

  • Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.  

 
Share this page